အငယ်တန်းစာရေး နှင့် စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော

အငယ်တန်းစာရေး နှင့် စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး လစာနှုန်း (၁၈၀၀၀၀ – ၂၀၀၀ – ၁၉၀၀၀၀)

ရာထူး (၄၀)နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူးလျှေက်လွှာခေါ်ယူခြင်း