စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း

စဉ် စိစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း
၁။ နိုင်ငံခြားသို့သွားရောက်သူများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နောက်ကြောင်းပြစ်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
၂။ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲနှင့် ဝန်ထမ်းများအဖြစ် ခန့်ထားမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ကြောင်းပြစ်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
၃။ ပြည်ဝင်/ပြည်ထွက် ဗီဇာလျှောက်ထားသူများနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ကြောင်းပြစ်မှုရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
၄။ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ လက်ခံကိုင်ဆောင်ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားသူများအား စိစစ်ခြင်း၊
၅။ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားသူများအား စိစစ်ခြင်း၊
၆။ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်အကျိုးဆောင်လိုင်စင် လျှောက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအား စိစစ်ခြင်း၊
၇။ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရရှိပြီးသည့် ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်ခန့်ထားမည့် သူများအား စိစစ်ခြင်း၊
၈။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ အတည်ပြုဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၊ တည်ထောင်သည့်မတည်ရင်းနှီးအစုရှယ်ယာများ၊ တည်ထောင်သည့် တည်နေရာ စသည့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ခြင်း၊
၉။ နေပြည်တော်နယ်မြေအတွင်းရှိ အဆင့်မြင့်စျေးဆိုင်ခန်းလျှောက်ထားသူများ၊ မြေကွက် လျှောက်ထားသူများ၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအား စိစစ်ခြင်း၊
၁၀။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူများအား စိစစ်ခြင်း၊
၁၁။ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ရန်လျှောက်ထားသူများအား စိစစ်ခြင်း၊
၁၂။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဆင့်တွင် တာဝန်ပေးမည့်သူများအား စိစစ်ခြင်း၊
၁၃။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား စိစစ်ခြင်း၊
၁၄။ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား စိစစ်ခြင်း၊
၁၅။ သံဃာတော်များ၊ သီလရှင်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ဘွဲ့တံဆိပ်ဆက်ကပ်ရေးနှင့် ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး ချီးမြှင့်ရေးအတွက် စိစစ်ခြင်း၊