၂၀၂၀-၂-၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေလုံးငွေရင်း(မူလ)ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါလုပ်ငန်း Lot(4) တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

၂၀၂၀-၂-၂၁ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေလုံးငွေရင်း(မူလ)ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါလုပ်ငန်း Lot(3) တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း

၂၀၂၀ – ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေလုံးငွေရင်း(မူလ) ခွင့်ပြရန်ပုံငွေဖြင့် ဝယ်ယူမည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး တင်ဒါလုပ်ငန်း Lot(4) အတွက် Profile စစ်ဆေးမှု အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေလုံးငွေရင်း(မူလ) ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါလုပ်ငန်း Lot(3) အတွက် Profile စစ်ဆေးမှု အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ခွင့်ပြုငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီအမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်း(မူလ) ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် QA/QC တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ အမည်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း