အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသော ဥပဒေများစာရင်း

စဉ် ဥပဒေအမည်၊ခုနှစ် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမည့်ဌာန/အဖွဲ့အစည်း မှတ်ချက်
၁။ ၁၉၅၁ခုနှစ် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန အက်ဥပဒေ
၂။ ၁၉၄၇ခုနှစ် ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေ
၃။ ၁၉၆၃ခုနှစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေ
၄။ ၁၉၈၆ခုနှစ် တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ရရှိသည့် ပစ္စည်းများပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ရောင်းဝယ်ခြင်းကို အရေးယူသည့်ဥပဒေ

ဦးစီးဌာနမှလက်တွေ့ကျင့်သုံးလျက်ရှိသောဥပဒေများ

စဉ် ဥပဒေအမည်၊ခုနှစ် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမည့်ဌာန/အဖွဲ့အစည်း မှတ်ချက်
၁။ တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့်ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်း များထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ(၂၀၀၂) FIU
၂။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄) FIU
၃။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၃) အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်