ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း

၁၁။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့သည် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်းမိမိသဘောအလျောက်ဖြစ်စေ၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်းခံရသူက ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန်လျှောက်ထားလျှင်ဖြစ်စေ မိမိချမှတ်ခဲ့သောအမိန့်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်နိုင်သည်။
၁၂။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင်အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကိုချမှတ်နိုင် သည်-

  • (က) မူလချမှတ်သည့်အမိန့်ကို အတည်ပြုခြင်း၊
  • (ခ) မူလချမှတ်သည့်အမိန့်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊
  • (ဂ) သင့်လျော်သည့်အဖွဲ့ဖြင့် ပြန်လည်စစ်ဆေးစေခြင်း၊

၁၃။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေရမည်။