၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃

(ပုံ)
စန်းယု
ဥက္ကဌ
နိုင်ငံတော်ကောင်စီ
ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၄၇ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၃ ရက်။
(၁၉၈၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၃ ရက်)